INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Ochrana osobných údajov, ktoré nám zveríte, je pre nás dôležitá a robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne. Cieľom týchto Podmienok spracúvania osobných údajov (ďalej len „Podmienky“) je vysvetliť vám, ako budú vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri používaní našej internetovej stránky www.digfin.eu (ďalej len „Platforma“), spracúvané a chránené. Zároveň by sme vás chceli informovať o vašich právach v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov.

 

Tieto Podmienky vás informujú o všeobecných pravidlách spracúvania osobných údajov pri používaní Platformy a účtov na sociálnych sieťach. Vezmite prosím na vedomie, že konkrétne podmienky spracovania vašich osobných údajov závisia od účelu spracúvania osobných údajov. O všetkom však budete v pravý čas informovaní.

 

 1. Kto sme a ako nás môžeš kontaktovať?

 

Naša firma DigFin, a.s., so sídlom Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov, IČO: 54 486 459, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 10622/P (ďalej len „Prevádzkovateľ“) prevádzkuje Platformu.

 

Pojmy „my“ alebo „nám“ označujú Prevádzkovateľa. Pojem „ vy“ alebo „ váš“ označuje osobu, ktorá využíva služby Platformy.

 

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ Zákon o ochrane OU “).

 

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov vám zodpovie prípadné otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov.

Zodpovednú osobu môžete kontaktovať emailom na adrese: eliska.dzuganova@digfin.eu alebo písomne poštou na vyššie uvedenú adresu Prevádzkovateľa.

 

 1. Aký typ osobných údajov zhromažďujeme a pre aké účely ich spracúvame?

 

Osobné údaje spracúvame na rôzne účely. Nižšie uvádzame najčastejšie používané účely:

 

Meno a priezvisko, názov spoločnosti, telefónne číslo, e-mailový kontakt (ďalej len „osobné údaje“)

 

Môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej na našej webovej stránke. Osobné údaje prenášané prostredníctvom takýchto e-mailov budeme uchovávať a spracovávať iba na účely spracovania a odpovede na vašu otázku.

 

Kontaktovaním nás súhlasíte so spracovaním údajov podľa čl. 6 odstavec 1 písmeno a GDPR. Ak prejavíte záujem o ponuku, vaše osobné údaje budú spracované na účely uzatvorenia zmluvy v súlade s čl. 6 odstavec 1 písmeno b GDPR. Ak neposkytnete kontaktné údaje, vašu správu, žiaľ, nebudeme môcť spracovať. Nebudú sa vykonávať žiadne automatizované rozhodovacie procesy.

Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté externým tretím stranám. Vami poskytnuté osobné údaje v súčasnosti neprenášame do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a ani to neplánujeme v budúcnosti.

 

Cookies

 

Na Platforme používame súbory cookies. Používaním Platformy nám udeľujete súhlas na zhromažďovanie informácií prostredníctvom cookies.

 

Prečítajte si viac o cookies ako aj o tom, aké máte možnosti ich ovládať.

 

 1. Ochrana osobných údajov a ich sprístupňovanie

Vaše kontaktné údaje sú v bezpečí, pretože ich spracúvanie sa uskutočňuje automatizovane prostredníctvom našich informačných systémov a prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručujúcich bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

Z hľadiska Zákona o ochrane OU máme postavenie Prevádzkovateľa, čo znamená, že práve naša spoločnosť vymedzuje účely spracúvania. V súvislosti s našou činnosťou, môžu byť vaše osobné údaje prenášané alebo sprístupňované ďalším subjektom, a to či už v postavení samostatného prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Ako Prevádzkovateľ dohliadame na to, aby všetci, ktorým sú vaše osobné údaje prenášané, dodržiavali vysoký štandard ich ochrany a disponovali adekvátnou personálnou, technickou, organizačnou a odbornou spôsobilosťou. V žiadnom prípade neposkytujeme osobné údaje subjektu, u ktorého nie je tento štandard zabezpečený.

 

Osobné údaje sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov našich služieb, alebo právnych služieb spolupracujúcim právnikom, našim účtovným poradcom, alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb.

Osobné údaje poskytujeme v nevyhnutnom rozsahu nasledovným okruhom príjemcov:

 • osobám, ktoré pre nás zaisťujú technickú prevádzku našich služieb, Platformy, účtov na sociálnych sieťach a informačnej infraštruktúry;
 • osobám, ktoré pre nás zaisťujú zabezpečenie a ochranu našich služieb, Platformy, informačnej infraštruktúry a toto zabezpečenie a ochranu taktiež pravidelne monitorujú a testujú;
 • osobám, ktoré nám poskytujú analytické a štatistické služby, a to za účelom skvalitňovania a optimalizácie našich služieb, Platformy a účtov na sociálnych sieťach.

 

S ohľadom na účel spracúvania osobných údajov vás budeme detailnejšie informovať o príjemcoch alebo kategórii príjemcov.

 

Autorské práva

 

Prosím, berte na vedomie, že služby, ktoré sú dodávané prostredníctvom Platformy  sú predmetmi duševného vlastníctva a sú chránené autorskými právami a ostatnými právami duševného vlastníctva, ktoré patria Prevádzkovateľovi Platformy. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, odberateľ má právo používať služby výlučne ako konečný užívateľ a to spôsobom vyplývajúcim z povahy a účelu produktu. Nie je povolené ich bez písomného povolenia kopírovať, rozmnožovať, poskytovať tretej strane, publikovať alebo inak rozširovať v akýchkoľvek médiách resp. spôsobom.

 

 1. Odkazy na iné stránky

 

Na Platforme sa môžu nachádzať odkazy na webové stránky našich partnerov a iné webové stránky, ktoré nie sú prevádzkované z našej strany. Ak kliknete na odkaz na webovú stránku tretej strany, budete presmerovaní na túto webovú stránku. Dôrazne odporúčame, aby ste si prečítali pravidlá ochrany osobných údajov pre každú webovú stránku, ktorú navštívite.

 

 1. Ako dlho údaje uchovávame?

 

Spracúvanie Vašich osobných údajov prebieha v súlade so zákonnými požiadavkami, čo znamená, že osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné na účel spracúvania.

 

V prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – váš súhlas, tak osobné údaje spracúvame po dobu, na ktorú ste nám súhlas so spracúvaní vašich osobných údajov udelili alebo po dobu nevyhnutnú na príslušný účel spracúvania.

 

Ak vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – plnenie zákonných povinností, tak osobné údaje spracúvame po dobu, ktorú určujú právne predpisy.

Pokiaľ vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – náš oprávnený záujem alebo oprávnený záujem tretích osôb, tak osobné údaje spracúvame po dobu trvania oprávneného záujmu.

 

Pri spracúvaní osobných údajov za účelom účasti v nami organizovanej súťaži na podporu našich produktov alebo služieb, je táto doba uvedená v konkrétom štatúte súťaže alebo podmienkach súťaže.

 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

 

 1. Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

 

V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o vás spracúvame, vám prináležia viaceré práva, ktoré si môžete uplatniť.

 

 • Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a na ich kópiu. Ak vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme vám informácie o tom, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, komu sme vaše osobné údaje poskytli, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme tieto údaje uchovávať. Ak požiadate o kópiu elektronickými prostriedkami, informácie vám poskytneme v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

 

 • Právo na opravu osobných údajov

Ak sú vaše osobné údaje nesprávne, máte právo na ich opravu. Ak sú neúplné, máte právo ich doplniť. Svoje osobné údaje si môžete opraviť alebo doplniť v nastaveniach Profilu, alebo nás môžete požiadať o ich opravu.

 

 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na obmedzenie spracúvania v prípadoch určených Zákonom o ochrane OU, napríklad do ich opravy (resp. do overenia ich správnosti), alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a žiadate namiesto vymazania osobných údajov obmedzenie ich použitia, prípadne už nepotrebujeme osobné údaje na účel ich spracúvania, ale potrebujete ich vy na uplatnenie právneho nároku.

 

 • Právo na výmaz osobných údajov (na zabudnutie)

Máte právo na výmaz údajov v prípadoch, ktoré určuje Zákon o ochrane OU, pokiaľ nie je toto právo obmedzené právnymi predpismi. Právo na výmaz sa uplatní napr. ak vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané, alebo ak odvoláte súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ.

 

 • Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak údaje spracúvame na základe vášho súhlasu alebo zmluvy a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, máte právo na prenosnosť údajov (právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi).

 

 • Právo odvolať svoj súhlas

Ak spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov.

 

 • Právo podať návrh na konanie o ochrane osobných údajov

Ak sa cítite dotknutí na svojich právach, môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov SR návrh na konanie o ochrane osobných údajov podľa § 100 a nasl. Zákona o ochrane OU.

 

 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov

V zmysle § 27 ods. 3 Zákona o ochrane OU, vás výslovne upozorňujeme na právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, (i) z dôvodu týkajúceho sa vašej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi), alebo písm. f) (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany) Zákona o ochrane OU vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach a (ii) na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

S ohľadom na účel spracúvania osobných údajov vás budeme detailnejšie informovať o vašich právach súvisiacich s takýmto spracúvaním.

 1. Ochrana súkromia detí

Naše služby sú určené aj osobám pod 16 rokov. Pokiaľ máte menej ako 16 rokov, požiadajte prosím svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním osobných údajov. Ak zistíme, že sme získali osobné údaje od osôb mladších ako 16 rokov bez overenia súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z našich serverov a databáz.

 1. Ako nás môžete kontaktovať?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na vyššie uvedenej e-mailovej adrese, alebo prostredníctvom pošty na adrese Raymanova 2766/9, 0801 01 Prešov. Na žiadosti reagujeme v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť.

Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe vašej žiadosti podľa § 21 až 28 Zákona  o  ochrane OU vám poskytneme do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu však môžeme v  odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. O každom takomto predĺžení vás budeme informovať do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

Informácie podľa § 19 a 20 Zákona o ochrane OU a oznámenia a opatrenia prijaté podľa § 21 až 28 a 41 Zákona o ochrane OU poskytujeme spravidla bezodplatne. Ak je však vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, môžeme:

 • požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií, na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia; alebo
 • odmietnuť konať na základe žiadosti.

 

 1. Zmena Podmienok spracúvania osobných údajov

 

Tieto Podmienky môžeme z času na čas zmeniť (najmä v prípade technologických zmien, ak sme pridali nové funkcie Platformy alebo zmenili existujúce, alebo v prípade zmeny legislatívy). Najnovšia a aktuálna verzia Podmienok bude vždy zverejnená na Platforme, aj s dátumom jej účinnosti.

Používaním Platformy po dátume účinnosti takýchto zmien máme za to, že ste sa oboznámili so zmenou Podmienok a s ich aktuálnou verziou platnou v čase používania Platformy.

 

Prešov, dňa 15.02.2024